Ergonomie

Ergonomie řeší optimální vztahy mezi člověkem,
pracovními prostředky a pracovním prostředím.
Mezi její hlavní cíle patří tvorba technických a organizačních podmínek pro efektivní lidskou práci, snaha snížit nepřiměřenou pracovní zátěž a zvyšovat pracovní pohodu. Díky ergonomii lze dosáhnout efektivní výroby v podmínkách pracovní pohody a to bez nebezpečí zdravotního poškození pracovníku.

Návodky

Pojem návodka se pojí se základními oblastmi průmyslu a to výrobou, montáží a údržbou. Ve všech těchto odvětvích pracovníci pracují např. s nástroji nebo zařízením, u kterých je důležité znát postup a způsob jejich ovládání. K tomu slouží právě návodky.
Pracovní návodky se snaží redukovat riziko vzniku chyb zapříčiněných člověkem. Tyto chyby vznikají nepozorností nebo například špatným proškolením pracovníka. Těmto jevům se návodky pomáhají vyhýbat. Mít proto jasné pracovní instrukce je zásadní.

Digitální dvojče

Digitální dvojče je moderním nástrojem pro analýzu komplikovaných výrobních, logistických, obslužných a dalších podnikových procesů.

Digitální dvojče je nástrojem, který pomocí počítačového modelu, ať už se jedná o model celého podniku ve 2D, 3D zobrazení, modelu pracovišť (vizualizace), modelu podnikového procesu (např. modelu výrobních linek a jejich zásobování) umožňuje manažerům předvídat chyby v návrhu, chování výroby při změně podmínek a optimalizovat výrobní a logistické procesy vzhledem k zadaným kritériím.