OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Partnerství znalostního transferu

 

Název projektu: Software pro hodnocení vlivu pracoviště na zdraví pracovníka

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009220

Trvání projektu: 1.10.2017 – 30.9.2019

Název programu podpory: Partnerství znalostního transferu

Prioritní osa operačního programu: PO – 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Specifický cíl operačního programu: SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Společnost CIE s.r.o v rámci svých aktivit v oblasti optimalizace a racionalizace výroby vyvíjí také SW ErgoAnalyz, který umožnuje hodnotit návrhy průmyslových pracovišť z ergonomického hlediska. Ten však zatím nedokáže zohlednit dlouhodobý vliv uspořádání pracoviště na zdraví a komfort pracovníků. Znalosti potřebné pro rozšíření SW o tuto oblast společnost nemá, proto je hodlá přenést ze Strojní fakulty ZČU. Přenesené znalosti budou využity při tvorbě nového odpovídajícího modulu uvedeného SW.

 

Cíl projektu:

Podnikatelským záměrem společnosti CIE s.r.o., pro jehož naplnění má chystaný přenos znalostí zásadní význam, je vytvoření SW nástroje, který pomůže průmyslovým podnikům řešit jejich potřebu optimalizovat svá pracoviště s ohledem na jejich dlouhodobý vliv na zdraví pracovníků, a rozšíření nabídky společnosti o tento nástroj, popř. o služby prováděné s jeho podporou. Proto bude hlavním výstupem projektu SW nástroj ErgoAnalyz, rozšířený o nový modul zaměřený na nemoci z povolání. Nový modul bude zaměřený na nemoci z povolání, resp. na dlouhodobé poškozování zdraví pracovníka z důvodu špatně nastaveného pracoviště. Na základě detailnější analýzy zatížení svalových partií (popř. jiných vlivů), a to i v dlouhodobém horizontu, bude moci určit pravděpodobnost vzniku nemoci z povolání i její charakter. Nový softwarový modulu bude významnou inovací nejen z hlediska společnosti CIE s.r.o a jejího produktu ErgoAnalyz, ale také z globálního hlediska ? ani velké SW balíky renomovaných nadnárodních firem Tecnomatix (Siemens) a Delmia (Dassault Systems) nenabízejí uvedené funkcionality.

 

Inovační vouchery

Název: Databázová aplikace pro správu digitalizovaných pracovních návodek

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0016879

Trvání projektu: 15.4.2019 – 29.7.2019

Název programu podpory: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa operačního programu: PO – 1 “Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace”

Specifický cíl operačního programu: SC – 1.2 “Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.”

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření softwarové podpory pro evidování digitálních návodek již existujících, jejíž součástí bude i aplikační prostředí pro tvorbu nových návodek. Zároveň dojde k posílení konkurenceschopnosti společnosti v celosvětovém měřítku. Dílčím cílem projektu je analýza datových a funkčních požadavků, vytvoření konceptu databáze včetně všech potřebných vazeb a včetně definování nezbytných atributů jednotlivých položek. Výsledky budou poté zpracovány ve formě databázové aplikace. Pomocí využívání této aplikace se zvýší rychlost reakce na požadavky zákazníků.

Popis projektu: Problémem společnosti je neuspořádanost již vytvořených pracovních návodek, tudíž zhoršující se schopnost reakce na požadavky zákazníků. S digitálními pracovními návodkami se pojí i nutnost shromažďovat připojené materiály a videa, popř. dokumenty jiných uživatelských typů, evidovat je a případně upravovat či vytvářet materiály nové. Společnost momentálně nemá žádnou databázi pro správu návodek. Samotný koncept vizuálních návodek je poměrně nový a vychází především z potřeby společnosti reagovat na zvyšování produkce, nábor nových zaměstnanců, fluktuaci a jazykovou bariéru v odvětví. Databázový software pro správu návodek umožní shromažďovat velké množství dat potřebných k digitalizaci návodky, také zrychlí proces vyhledávání a editace.