OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Partnerství znalostního transferu


Název projektu: Software pro hodnocení vlivu pracoviště na zdraví pracovníka

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009220

Trvání projektu: 1.10.2017 – 30.9.2019

Název programu podpory: Partnerství znalostního transferu

Prioritní osa operačního programu: PO - 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Specifický cíl operačního programu: SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu


Společnost CIE s.r.o v rámci svých aktivit v oblasti optimalizace a racionalizace výroby vyvíjí také SW ErgoAnalyz, který umožnuje hodnotit návrhy průmyslových pracovišť z ergonomického hlediska. Ten však zatím nedokáže zohlednit dlouhodobý vliv uspořádání pracoviště na zdraví a komfort pracovníků. Znalosti potřebné pro rozšíření SW o tuto oblast společnost nemá, proto je hodlá přenést ze Strojní fakulty ZČU. Přenesené znalosti budou využity při tvorbě nového odpovídajícího modulu uvedeného SW.


Cíl projektu:

Podnikatelským záměrem společnosti CIE s.r.o., pro jehož naplnění má chystaný přenos znalostí zásadní význam, je vytvoření SW nástroje, který pomůže průmyslovým podnikům řešit jejich potřebu optimalizovat svá pracoviště s ohledem na jejich dlouhodobý vliv na zdraví pracovníků, a rozšíření nabídky společnosti o tento nástroj, popř. o služby prováděné s jeho podporou. Proto bude hlavním výstupem projektu SW nástroj ErgoAnalyz, rozšířený o nový modul zaměřený na nemoci z povolání. Nový modul bude zaměřený na nemoci z povolání, resp. na dlouhodobé poškozování zdraví pracovníka z důvodu špatně nastaveného pracoviště. Na základě detailnější analýzy zatížení svalových partií (popř. jiných vlivů), a to i v dlouhodobém horizontu, bude moci určit pravděpodobnost vzniku nemoci z povolání i její charakter. Nový softwarový modulu bude významnou inovací nejen z hlediska společnosti CIE s.r.o a jejího produktu ErgoAnalyz, ale také z globálního hlediska ? ani velké SW balíky renomovaných nadnárodních firem Tecnomatix (Siemens) a Delmia (Dassault Systems) nenabízejí uvedené funkcionality.