LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Vendor managed inventory

Základní charakteristika a zaměření metody

Metoda Vendor managed inventory (zásobování řízené dodavatelem) se zaměřuje na oblast zásobovacího řetězce a jejího zefektivnění. Metoda byla poprvé použita v 80. letech obchodním řetězcem Wal-Mart, díky které se tento řetězec rychle vypracoval mezi špičku v oblasti prodeje potravin. Metoda VMI navazuje na principy metody Just in time (JIT) a jejich cíle jsou společné: minimalizace zásob, eliminace ztrát, zlepšení kvality a efektivnosti výroby, poskytování optimální úrovně zákaznického servisu. Zatímco systém JIT je zástupcem pull sytémů, kdy je velikost a četnost objednávek určována odběratelem, u VMI jsou objednávky řízeny dodavatelem. To vyžaduje spolupráci dodavatele a odběratele, který poskytuje dodavateli kontinuálně informace o stavu zásob a prodejů, na základě nichž pak dodavatel plánuje zásobování v souladu s předem definovanými podmínkami mezi oběma stranami.

Popis principu a fungování metody

Metoda VMI je založena na spolupráci dodavatele a odběratele, kdy odběratel každý den svému dodavateli předává informace o zásobách na skladě, v přepravě a prodeji. Dále pak o prodeji, který nebylo možné realizovat z důvodu nízkých zásob, o plánovaném prodeji a o objednávkách jeho odběratelů. Tato komunikace probíhá elektronickým přenosem a sdílením informací. Díky těmto technologiím je možné vytvářet plně automatizovanou zakázkovou a objednávací agendu mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel na základě poskytnutých informací předpovídá poptávku a zároveň automaticky provádí výpočty potřeby materiálu a četnosti objednávek pro pokrytí poptávky. Ve svém informačním systému (ERP - Enterpise Ressource Planning) vytvoří zákaznickou objednávku, o vytvoření objednávky je následně informován dodavatel, který si do svého systému tuto informaci zavede do nákupního modulu pod číslem objednávky. Toto číslo objednávky slouží i jako zpětná vazba pro dodavatele. V tomto automatizovaném procesu objednávek není nutný ruční zásah, díky čemuž se eliminují chyby lidského faktoru. Stav objednávek je možné v reálném čase sledovat oběma stranami. Tato vzájemná spolupráce je smluvně ošetřená a ve smlouvě je stanovena minimální a maximální hranice zásob, průměrná denní spotřeba a zavedení elektronických objednávek a dodacích listů. Dodavatel pak odpovídá za stav zásob a dostupnost zboží ve skladu odběratele. Sám si rozhoduje o tom, kdy a kolik zboží dodá odběrateli. Dodavatel může mít vlastní sklady nebo za určitých podmínek může zhotovit u odběratele konsignační sklad, který průběžně doplňuje podle prodejů. Zboží je stále majetkem dodavatele a odběratel za něj zaplatí až po jeho úspěšném prodeji.

Na obrázku 1 je uvedeno porovnání klasického způsobu objednávek s VMI a na obrázku 2 je zobrazeno schéma postupu objednávky v informačním systému využívající VMI.

Obrázek 1: Porovnání klasického způsobu objednávek s VMI

Obrázek 2: Schéma postupu objednávky v IS využívající VMI

Oblastní použití (Implementace)

Vendor managed invenrory představuje velmi univerzální pojetí moderní logistiky. Tato metoda jde použít od maloobchodního prodeje, přes velkoobchodní, až po distribuci a výrobu polotovarů nebo základního materiálu. Tato metoda není limitována žádným odvětvím a je po splnění určitých podmínek implementovatelná do každého článku dodavatelského řetězce. Díky její univerzálnosti nachází uplatnění ve stále více podnicích a předpovědi naznačují, že metoda VMI má obrovský potenciál do budoucna. Největší uplatnění zřejmě najde v automobilovém průmyslu, neboť toto odvětví patří k nejdelším a nejrozvětvenějším dodavatelským řetězcům vůbec a jeho důležitost stále roste. Je zde také kladen velký důraz na včasnost dodávek a snaha o co nejmenší skladování produktů, což jsou velké přednosti této metody. Metoda VMI našla uplatnění i v oblasti prodeje potravin např. u společnosti Wall-Mart (viz. Příkladová studie).

Přínosy a cíle za zavedení metod

VMI přináší mnoho výhod jak pro dodavatele, tak i pro odběratele. Díky propojeným informačním systémům a tím možnosti sledování aktuálních stavů skladů, prodejů i prognózy poptávky může dodavatel pružněji reagovat na výkyvy poptávky u odběratele a tím lépe plánovat svojí výrobu. Nemusí držet nadměrné sklady pro bezpečné pokrytí poptávky a tím je možné snižovat náklady na skladování a zásoby. Díky plánování ze strany dodavatele je možné snížit četnost dodávek a udělat je efektivnější. Díky propojenosti informačních systémů a jejich automatizaci je rychlost zpracování objednávek vysoká a trvá v řádu několik minut. Elektronizací objednávek se také eliminují chyby vzniklé ručním zadáváním, sníží se náklady na tisk a papír spojené s klasickým objednáváním. Díky přenesení odpovědnosti za objednávky na dodavatele má odběratel možnost zaměřit se na jiné podnikové oblasti jako vývoj nebo marketing. Může také postupně snížit skladové zásoby se současným snížením rizika vyčerpání zásob.

Výhody ze zavedení VMI pro odběratele i dodavatele zobrazuje následující tabulka Tab. 1.

Tabulka 1: Výhody zavedení VMI pro dodavatele i odběratele

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Pro správné fungování logistické metody VMI je podmínkou kvalitní interní logistická integrace v podniku. Jednotlivé útvary by měly sdílet společné cíle a snažit se o jejich dosažení. Nutností je najít vyváženého řešení, integrující procesy, kvalitní informační technologie i motivační nástroje. Poté může pokročit k integraci externí. Ta je založena na propojení jednotlivých článků dodavatelského řetězce, tedy na provázání jednotlivých výrobců a dodavatelů. Toto propojení je označováno názvem Supply chain collaboration, který popisuje spolupráci dvou nebo více nezávislých podniků snažících se o společnou optimalizaci jejich dodavatelských řetězců a zároveň vytvářejí hodnotu pro koncové zákazníky. Zavedení VMI metody je podmíněno prvotní dohodou mezi vrcholovými managementy obou společností – obě strany musí přijmout závazky spojené s implementací metody do podniku. Důležitá je informovanost zaměstnanců o metodě a jaké bude mít přínosy pro firmu. Metoda nebude nikdy fungovat, pokud nebude přijata zaměstnanci. Implementace metody VMI klade velké požadavky i na informační systémy, které musí být propojitelné, aby mohlo docházet ke vzájemné elektronické komunikaci. Zároveň je nutností sjednocení interních databází podniků tak, aby veškerá data týkající se výrobků a jejich označení byla shodná v databázi dodavatele i odběratele. Veškeré změny v produktovém katalogu musí být ihned hlášeny druhé straně.

Top