LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Spaghetti diagram

Základní charakteristika a zaměření metody

Jedná se o část časové studie spadající pod nástroje průmyslového inženýrství. Svým zaměřením spadá do oblasti normování práce. Spaghetti diagram zachycuje pohyb pracovníka, pohyb pracovníka není jedinou věcí, kterou můžeme sledovat. Je možné také sledovat tok materiálu v procesu výroby nebo logistickým řetězcem. Dále je možné sledovat tok energií a v neposlední řadě také tok informací napříč daným procesem či oddělením nebo celou firemní strukturou. Toto měření zachycuje dané toky samozřejmě v jistém časovém období. Při sledování pohybu pracovníka se do layoutu pracoviště zachycují jeho veškeré pohyby. Tato technika má být podkladem pro zlepšování pracovních procesů, respektive výstupy z těchto analýz pomohou odhalit činnosti nepřidávající hodnotu i podstatu jejich vzniku. Důvodů pro použití této metody je více od zvyšování produktivity přes definování normo-časů až po podklady k vyjádření neefektivnosti. Na obrázcích 1 a 2 je uvedena aplikace před a po použití Spaghetti diagramu.

Obrázek 1: Spaghetti diagram – Před

Obrázek 2: Spaghetti diagram – Po

Popis principu a fungování metody

Přímé normování práce je metodou prováděnou přímo na pracovišti v reálném čase, kdy je sledován průběh práce. Při analýze a následné implementaci navrhnutých zlepšení je důležité postupovat podle PDCA cyklu. Začíná se s výběrem pracoviště a zaznamenáváním současného stavu. V další fázi je přezkoumán způsob, jakým proces probíhá, jsou navrženy ekonomičtější a efektivnější postupy, které musí být v závěru vyhodnoceny. Nejlepší návrh je definován a zaveden. V posledním kroku je důležité nový stav udržovat.

Princip metody je následující. Je načrtnut nákres daného pracoviště nebo je využit pracovní layout, který by měl vždy součástí daného pracoviště pro usnadnění orientace pracovníka. Poté je možné k tvorbě spaghetti diagramu přizvat operátora či člověka, který se účastní daného zkoumaného procesu či činnosti. Následně jsou zaznamenány všechny jeho pohyby při práci do daného náčrtku. Jsou změřeny vzdálenosti, které dané křivky na papíře skutečně měří. Zde musí být kladený velký důraz na změření a zakreslení skutečného pohybu pracovníka. To znamená, že nejsou použita pravítka či jiné pomůcky, jelikož jsou hledány „vařené špagety“ nejde o „špagety přímo z krabice“. Při tvorbě Spaghetti diagramu je možné také využít stopky, které jsou využity pro změření délky trvání jednotlivých dílčích pohybů, aby bylo možné ještě lépe zjistit potenciální slabá místa, která zhoršují efektivnost dané činnosti.

Jak bylo zmínění výše, tímto způsobem je možné měřit i jiné toky než jenom pohyb pracovníka po pracovišti. Pro měření toku energie, materiálu či informací je použit stejný postup. Samozřejmě je potřebné vhodně poupravit zaznamenávání pohybu, aby bylo vhodnější pro danou aplikaci. Úkolem Spaghetti diagramu je také zpřehlednit a zjednodušit tok materiálu – viz. obrázek 3.

Obrázek 3: Zjednodušení a zpřehlednění materiálového toku

Oblasti použití (Implementace)

Uplatnění Spaghetti diagramu je velice široké. Jelikož je to velice jednouchá metoda, ke které není potřebný téměř žádný kapitál, jak lidský tak peněžní, je možné metodu uplatnit v jakémkoliv druhu výroby. Samozřejmě je na zvážení daného managementu nebo vedení na jaké operace je Spaghetti diagram vhodné využít. Obecně ovšem je možné říci, že na všechny procesy v průmyslovém podniku, kde dochází k pohybu pracovníka, materiálu, energie nebo informací. K výrazným úsporám po zavedení této metody je dospěno především u procesů či výroby, která má opakující se charakter. To znamená, o výrobu od sériové přes velkosériovou až po hromadnou výrobu. Není možné si ovšem myslet, že v kusové výrobě by tato metoda neměla své místo. Jelikož, jak již bylo zmíněno výše, je to jednoduchá a levná metoda je možné ji použít i pro malosériovou či kusovou výrobu. V těchto podmínkám ovšem není přínos tak výrazný, jak ekonomický, tak i časový.

Uplatnění Spaghetti diagramu je možné také hledat v jiné části podniku, a to jako pomoc v porozumění toku informací a rozhodovacích systému v podniku či organizaci.

Přínosy a cíle za zavedení metod

Hlavním přínosem je identifikace příležitostí nebo neefektivnosti.

Jednou z výhod je identifikace neefektivnost Plant layoutu tedy rozložení pracoviště. Jedná se o pracoviště, které nutí pracovníka dělat navíc pohyby, kroky a přesuny k dokončení pracovního procesu. Snaha je samozřejmě snížit přesuny pracovníka na minimu. Dalším přínosem je identifikace příležitosti pro snížení nutnosti manipulovat pracovníka s materiálem, strojem nebo pracovními pomůcky. Mohou být zavedeny vhodné stojany či nářadí zavěšeno na kladky pro usnadnění manipulace. Pomocí této metody je také možné identifikovat příležitosti pro lepší komunikaci pracovníků a jejich nadřízených. Je možné identifikovat příležitosti alokace zdrojů. V neposlední řadě je také možné identifikovat příležitosti pro zlepšení bezpečností pracovníka na pracovišti. Vhodným uspořádáním jsou snížena namáhání pracovníka a pracoviště se stane ergonomicky vhodnější. Je snížen nahodilý pohyb pracovníka a tím i riziko jeho možného zranění při pohybu po pracovních cestách.

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Tento způsob analýzy je snadné uskutečnit při snímkování průběhu práce a je tak odhaleno množství chůze mimo pracoviště. Proto je nutné jasně vyznačit pracoviště daného pracovníka či skupiny pracovníků. Je potřebné také jasně označit cesty, které jsou nutné pro pohyb materiálu. Často se stává, že daný pracovník ani neví, kde jeho pracoviště končí a kde začíná. Základním předpokladem pro vykonání analýzy je nutné zachytit reálný pohyb pracovníka po pracovišti a nutný tok materiálu pracovním procesem. Při zavedení nesmí být brán ohled na doporučené, či nařízený pohyb informací, ale na jejich skutečný tok. Nutnost zapojení operátorů a pracovníků podílejících se na procesu není požadována, může být však výhodou. Jedná se o analýzu, která je spíše prováděna vedoucím pracovníkem na daném oddělení či vlastníkem procesu jako součástí metody Kaizen.

Základním předpokladem je nutná spolupráce managementu a vedoucích pracovníků. Je nutná jejich odhodlanost danou analýzu přetavit ve výslednou změny rozložení pracoviště nebo změny pohybu materiálu, což může být spojeno s nutností reorganizovat celé oddělení, tak aby na sebe jednotlivé procesy vhodně navazovaly.

Top