LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Model 7S - Mc Kinsey

Základní charakteristika a zaměření metody:

Model 7S, byl poprvé použit dvěma konzultanty americké firmy McKinsey Tomem Petersem a Robertem H. Watermanem v osmdesátých letech minulého století. Tento model (metoda) patří do skupiny strategických modelů řízení vývoje společnosti. Využívá se například jako analytická metoda, pomocí které se hodnotí jednotlivé důležité části (struktury) společnosti a na základě jejich zhodnocení dochází k jejímu dalšímu vývoji (rozvoji). Dále se tento model využívá například při strategickém auditu společnosti, při strategickém řízení společnosti a také při řízení změn ve společnosti.

Popis principu a fungování metody:

Principem této metody je kladení otázek a hledání jejich odpovědí. Tyto otázky si klade management společnosti a tyto otázky mají vyřešit problémy, vývoje společnosti. Výše zmínění autoři, tyto otázky ucelily a rozdělily do sedmi skupin bodů.

V zásadě se dá těchto sedm bodů, o které se tento model opírá rozdělit do dvou hlavních skupin a to do skupiny tzv „tvrdých S“, do které spadá strategie společnosti, struktura společnosti a systémy používané společností. Informace potřebné pro řízení těchto bodů jsou snadno dohledatelné například v obchodních plánech společnosti, v jejich organizačních listech a v dalších dokumentech nutných pro její správný chod. Protože jsou tyto informace lehce dohledatelné, tak se dají lépe (snadněji) měnit než zbylé čtyři body tohoto systému.

Tyto čtyři body patří do skupiny tzv „měkkých S“. Mezi tyto body patří: styl společnosti, zaměstnanci (staff), sdílené hodnoty a dovednosti (skills). Informace k těmto bodům nejsou tak snadno dohledatelná, informace nejsou obsaženy v dokumentech týkajících se např. obchodního zaměření společnosti, tím pádem se tyto (body) systému 7S hůře popisují a proto se v jejich případě hůře prosazují změny. Všechny výše uvedené body (pilíře) modelu 7S se vzájemně ovlivňují, což ukazuje, že každý zaběhnutý systém fungování společnosti je složitý na provedení jakékoliv změny.

Z toho důvodu je důležité při zavádění změn sledovat všechny body, o které se tento systém opírá a řešit je najednou. Samozřejmě není možné přiřadit všem bodům stejnou úroveň důležitosti. Firma je dynamický celek, který se v průběhu své existence vyvíjí a proto je důležité, aby vedení společnosti zkoumalo výše uvedené body a na základě jejich změn určovalo její další vývoj (strategii).

Oblast použití:

Model 7S se dá aplikovat na všechny druhy podniků a to ať už se jedná o podniky velké či o malé společnosti. Pro lepší vysvětlení toho, jak tento systém funguje, je nutné rozebrat si výše zmíněných sedm bodů a uvést si otázky, které jsou s těmito body spojeny a které se v rámci těchto bodů řeší.

První „ tvrdé“ S- Strategie:

Pod pojmem strategie, se rozumí plánování cílů, které povedou k rozvoji (vývoji) firmy. Jednotlivým cílům jsou přiřazována kritéria podle toho, jak jsou pro společnost důležité. Pojem strategie také vymezuje cestu (směr), jakým se firma k vytčeným cílům dopracuje. První bod systému 7S- strategie pokládá níže uvedené otázky, na které vedení společnosti hledá odpovědi.

 • Jaká je naše strategie?
 • Jak dosáhneme vytčených cílů?
 • Jak se vypořádat s tlakem konkurence?
 • Jak vytčené změny ovlivní zákazníka?
 • Vyhovuje zvolená strategie zákonům o ekologii?

Druhé „tvrdé“ S- Struktura společnosti:

Pod pojmem struktura podniku (společnosti) se skrývá její organizační schéma společnosti. Jedná se o jednotlivé části podniku např. obchodní odd., výroba nebo lidské zdroje. Tento bod sleduje vztahy mezi jednotlivými „pracovišti“- jejich vzájemnou provázanost (jednotlivé informační toky mezi nimi) a také hodnotí jejich pracovní činnost. Tento druhý bod klade na vedení společnosti následující otázky.

Jak je společnost rozdělena (rozčleněna)?

Jaká je její hierarchie?

Jak mohou jednotlivé součásti společnosti koordinovat své činnosti?

Jak se mohou zapojit zaměstnanci společnosti?

Jaké jsou komunikační hranice ve společnosti (explicitní nebo implicitní)?

Třetí „tvrdé“ S- Systémy společnosti:

Tento bod shrnuje všechny manažerské techniky a postupy, pomocí kterých se hodnotí zkušenosti, znalosti a dovednosti pracovníků, kteří pracují na jednotlivých pracovních stanovištích. Při řešení problematiky tohoto bodu je nutné brát na zřetel následující otázky.

 • Jaké jsou hlavní systémy, pomocí kterých se řídí organizace? (je nutné měnit finanční plán společnosti, počty (pozice) pracovníků, systém komunikace mezi pracovišti případně vedení dokumentace)
 • Existují kontroly (výroby), jak jsou nastaveny a jak jsou kontrolovány?
 • Dovolují interní předpisy a vnitřní procesy pracovníkům zůstat na správné cestě ke splnění vytvořených cílů?

Čtvrté „měkké“ S- Styl společnosti:

Tento bod se zabývá stylem, jakým vedení „manažeři“ komunikují, jednají a vystupují před svými podřízenými, spolupracovníky a zákazníky. Při řešení tohoto bodu se vedoucí pracovníci zabývají řešením níže uvedených otázek.

 • Jak se jeví vedoucím pracovníkům, jejich podřízeným a zákazníkům pracovní prostředí společnosti?
 • Fungují uskupení pracovníků na jednotlivých pracovištích samostatně nebo ne?
 • Jsou zaměstnanci soutěživý a odpovědní?
 • Umí se vedení společnosti rychle a správně rozhodnout (zvolit správný cíl)?
 • Je vedení společnosti efektivní?

Páté „měkké“ S- Zaměstnanci společnosti:

Zaměstnanci společnosti jsou kolektivem lidí, který se podílí na jejím správném fungování. Zaměstnanci zastávají ve společnosti určitou pozici s určitými právy, která jim umožňují různým způsobem zasáhnout do chodu firmy jejího budoucího rozvoje. Při řešení problémů spjatých s tímto bodem musí brát v úvahu vedení společnosti následující otázky.

 • Je dostatečná specializace personálu?
 • Jaké pozice je nutné doplnit k zajištění bezchybného chodu společnosti?
 • Jakým způsobem jsou lidé vybíráni do svých pozic, je jim umožněno další sebevzdělávání?
 • Jak se dají zaměstnanci motivovat k lepším výkonům?

Šesté „měkké“ S- Sdílené hodnoty:

O tomto bodu se také mluví jako o tzv „nadřazeném cíli“. Tento bod shrnuje veškerou podnikovou kulturu a etiketu společnosti. Při řešení problematiky tohoto bodu se management podniku zabývá níže uvedenými otázkami.

 • Jaké jsou základní hodnoty společnosti?
 • Jaká je firemní kultura?
 • Jak jsou tyto výše uvedené hodnoty ve společnosti na staveny, na jakou úroveň?
 • Existuje společné povědomí mezi pracovníky o tom, proč firma a jak firma funguje, co je jejím cíle?

Sedmé „měkké“ S- Dovednosti:

Tento bod v sobě zahrnuje veškeré návyky, dovednosti a znalosti, které mají zaměstnanci společnosti. Při řešení problematiky tohoto posledního bodu systému 7S je nutné si položit následující otázky.

 • Jaká je naše nejsilnější vlastnost (pracovní skupiny- společnosti)?
 • Máme nějaké mezery ve svých dovednostech, jak je můžeme napravit?
 • Mají zaměstnanci dostatečné ponětí o tom, co dělají- mají na to dostatečné zkušenosti (kvalifikaci)?
 • Jakým způsobem je sledována a hodnocena odbornost personálu?

Systém 7S je komplexní systém používaný pro řešení problémů vzniklých například při zavádění nebo změně výrobního sortimentu společnosti. Jeho výhodou a zároveň i nevýhodou je jeho rozsáhlost, snaží se pohlížet na všechny aspekty, které mohou pokrok firmy ovlivnit. Tyto aspekty se vzájemně ovlivňují, kvůli čemu je někdy docela těžké najít vhodnou variantu řešení problému společnosti.

Přínosy a cíle zavedení metod, předpoklady pro zavedení:

Model 7S, jak bylo uvedeno výše, se hodí pro řešení problematiky v malých i velkých společnostech. Pokud se společnost rozhodne tento systém použít, je s jeho pomocí schopna vyřešit téměř jakýkoliv problém. Pro vyřešení problematiky je nutno zavést tým lidí, který si kladením výše uvedených otázek modelu 7S dobere k možným způsobům řešení zjištěné problematiky.

Top