LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Šachovnicová tabulka a tabulka souřadnic

Základní charakteristika a zaměření metody

Šachovnicová tabulka a metoda souřadnic patří mezi tzv. rozmisťovací metody. Těchto metod je celá řada a zabývají se rozmístěním objektů v předem vymezeném prostoru tak, aby vzdálenosti drah hmotného toku materiálu mezi objekty byly co nejkratší. Tím se tyto metody snaží snižovat náklady na přemisťování materiálu a snižovat časy dopravy mezi objekty. Jedná se o optimalizační metody.

Šachovnicová tabulka je nástrojem pro kvantitativní popis vztahů jednotlivých pracovišť. Pomocí jednoduché tabulky lze popsat tok materiálu, četnost přepravy, celkovou hmotnost přepraveného materiálu nebo hmotnost jednotlivých balení přepravených za jednotku času. Tento nástroj dává představu o závislosti jednotlivých objektů a data získaná vytvořením tabulky jsou hodnotná pro další analýzy a optimalizace.

Metoda souřadnic jako jedna z rozmisťovacích metod řešící optimální rozmístění objektů nebo vnitropodnikových útvarů ve vymezeném prostoru nebo mezi podnikem a jeho okolím. Metoda využívá matematicko-grafického řešení a je vhodná pro umisťování centrálních objektů, které mají silný „vztah“ s ostatními pracovišti.

Popis principu a fungování metody

Šachovnicová tabulka

Šachovnicová tabulka je v logistice používaným nástrojem pro analýzu vztahů mezi objekty. Objekty mohou být jednotlivé vnitropodnikové útvary nebo i útvary mimo podnik. Pojetí šachovnicové tabulky není svázáno žádnými pevnými pravidly a tak její podoba je nejvíce závislá na účelu její funkce. V principu se jedná o tabulku, do které jsou do prvního sloupečku a řádku vepisovány názvy objektů tak, aby se průsečík stejných názvů objektů v tabulce (tedy řádku a sloupečku) nacházel na diagonále tabulky.

Na obrázku 1 je uveden příklad metody

Obrázek 1: Šachovnicová tabulka

Šachovnicová tabulka může obsahovat mnoho informací popisujících vztah mezi objekty. Jednoduché tabulky se omezují například na hmotnostní tok materiálu z objektu do druhého objektu za jednotku času. Takové tabulky ovšem nejsou zcela reprezentativními pro zkoumání síly „vztahů“ mezi objekty. Tabulku lze tedy rozšířit o více dat, které lépe popíší vztah mezi objekty. Jedná-li se o materiálové toky je vhodné rozšířit informace jednotlivých buněk například o četnost přepravy, časech nutných pro náklad materiálu, velikostech balení materiálu, použití speciální techniky apod. Díky rozvržení tabulky lze také jednoduše sledovat směr toku materiálu z jednoho objektu do druhého a naopak. Data z šachovnicové tabulky jsou pouze surová data a slouží jako podklad pro další analýzy nebo optimalizace.

Metoda souřadnic

Metoda souřadnic patří mezi rozmisťovací metody a zabývá se optimalizací rozmístění objektů v prostorách podniku v závislosti na síle vztahů mezi objekty. Jedná se o univerzální rozmisťovací metodu využívající matematicko-grafického řešení. Největšího využití metoda nalezne při hledání nejvhodnějšího umístění centrálního objektu, na který mají ostatní objekty silnou vazbu.

Postup při využití metody souřadnic je následující:

· jednotlivé polohy objektů vyznačíme v souřadnicovém systému x,y,

· vypočteme vzdálenosti xi a yi objektů k počátku souřadnicového systému,

· z šachovnicové tabulky využijeme data kooperačních vztahů mezi jednotlivými objekty a přiřadíme jim jejich váhu (významnost), kterou značíme qi.

Váha může být určena na základě klíčového kooperačního vztahu nebo může vycházet z komplexního výpočtu významnosti vztahů mezi objekty na základě informací z šachovnicové tabulky.

Pro výpočet hledaného vztahu použijeme vztahy:

Kde:

· X,Y ...hledané souřadnice nového objektu

· xi, yi ...souřadnice daných objektů

· i … číslo objektu

· q ... váha vztahu mezi objekty

Metoda pracuje na základě váženého průměru, kde vahou mezi objekty bývá např. hmotnostní materiálový tok apod.

Na obrázku 2 je uveden příklad metody souřadnic

Obrázek 2: Metoda souřadnic

Oblastní použití (Implementace)

Metoda šachovnicové tabulky je vhodná k použití v mnoha aplikacích. Uplatňuje se nejen v logistických metodách, ale i všude tam, kde je nutné popsat vztahy mezi jednotlivými objekty pomocí tzv. „tvrdých“ dat, která potom slouží pro další analýzy. Výhodou šachovnicové tabulky je její jednoduchost. Bez větších problémů lze její podobu upravit dle požadavků. V oblasti logistických metod nachází šachovnicová tabulka uplatnění v oblastech rozmisťovacích metod a tedy i optimalizačních úloh pro řešení toku materiálu v podniku.

Využití metody souřadnic je v dnešní moderní době výpočetní techniky již omezené. Ovšem stále se jedná o použitelnou metodu. Benefitem této metody jsou nízké až nulové náklady na použití a vyhodnocení metody. Dále je výhodou rychlost návrhu, který umožňuje rychlou orientaci v problému. Pro skutečně detailní vyhodnocení a navržení optimálního rozestavění objektů v podniku je tato metoda už překonaná a může tedy sloužit především pro orientační účely.

Přínosy a cíle za zavedení metod

Přínos metody šachovnicové tabulky spočívá v detailním popisu vztahů mezi objekty firemní infrastruktury pomocí měřitelných dat. Díky pružnosti metody, kdy lze tabulku přizpůsobit jakýmkoliv potřebám, je šachovnicová tabulka celkem univerzální metodou. Zavedením používání šachovnicových tabulek v podniku dostávají analytici jednoduchý, ale funkční nástroj, kterým mohou sbírat data pro další analýzy složitějšími algoritmy. Cílem zavedení metody je tak unifikovat popis vztahů mezi jednotlivými pracovišti relevantními daty.

Metoda souřadnic přináší rychlé a operativní řešení pro rychlý návrh uspořádání rozmístění jednotlivých útvarů v podniku. Na základě minimálních dat nebo i neměřitelných veličin, lze vytvořit poměrně funkční uspořádání s ohledem na snížení nákladů na přepravu materiálu. Metoda se nehodí pro umisťování objektů s komplexnějšími typy vztahů mezi pracovišti.

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Zavedení metody šachovnicové tabulky je jednoduchý proces, kterému nebrání mnoho bariér. Metoda má velmi nízké, téměř nulové náklady na zavedení. Také složitost metody není vysokou bariérou pro zavedení. Metoda šachovnicové tabulky je velmi citlivá na správný sběr dat. Jsou-li data nepřesná nebo ovlivněná nevhodným způsobem získání klesá vypovídací hodnota dat šachovnicové tabulky. Je nutné připomenout, že samotné data ze šachovnicové tabulky nejsou vypovídající. Až odpovídající a důkladnou analýzou mohou data poskytnout cenné informace, které může podnik využít pro zlepšení nebo optimalizaci procesů.

Bariérou pro zavedení metody souřadnic je dnes již velmi výkonná a rychlá výpočetní technika, která již dovoluje nasimulovat tok materiálu v podniku s ohledem na množství proměnných. Díky těmto simulacím lze umístění jednotlivých objektů zpřesnit a více přizpůsobit vztahům mezi jednotlivými objekty. Pro občasné použití je ovšem metoda zcela vyhovující a může posloužit svému účelu. Navíc se jedná znovu o velmi levnou metodu, která nepočítá s téměř žádnými náklady. Jednoduchost metody dovoluje široké využití bez hlubších znalostí a není problém metodu také z algoritmovat a využívat tak výpočetní techniku při řešení této metody. U všech rozmisťovacích metod je ovšem třeba brát ohled na některé podmínky, které omezují rozmístění výrobních zařízení.

Top