LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Poka Yoke

Základní charakteristika a zaměření metody

Poka yoke (ポカヨケ) je japonský termín, který lze přeložit jako “chybu-vzdorný”, anglicky znamená “fail-safing” nebo “mistake-proofing”, obvykle se nepřekládá. Poka-yoke se nazývá mechanismus nebo zařízení (výrobní přípravek) ve výrobním procesu (často v lean výrobním procesu), které pomáhá dělníkovi zabránit (yokeru) chybám (poka). Jeho smysl spočívá v eliminaci defektních výrobků pomocí prevence, nápravy a upozornění na lidské chyby, které tyto defekty způsobují. Celý koncept byl formalizován a jako termín zaveden panem Shigeo Shingo jako část sytému TPS (Toyota Production System)

Popis principu a fungování metody

Provozní prostředky jsou uzpůsobeny tak, aby omyly v obsluze nemohly vést k chybám u výrobku (např. výstupek z konektoru zamezí nesprávnému zastrčení). Jsou nasazeny provozní prostředky zabezpečené proti chybnému jednání (angl: foolproofing, tj. zajištění proti nesprávné manipulaci). Tímto způsobem je možné s nesprávnými elementy systému (např. dělnici, kteří se dopustí omylu) dosáhnout bezchybnou výrobu (strategie nulové chyby).

Vhodnou aplikací prostředků Poka – Yoke je možno zjistit odchylky montovaného dílu od kalibru, popř. od znaků nastavených v programu stroje (např. počet aktivních čidel pro daný výrobek).

a) Vodící kolíky různých velikostí

· Kolíky umístěné ve spodním dílu formy přesně zapadají do děr v horním dílu formy.

· Kolík (kolíky) umístěné na dosedacích plochách zakládacích přípravků – umožňují správné a jednoznačné založení pouze požadovaného dílce.

b) Optické snímače

· Optické snímače detekují přítomnost (polohu) dílce po provedené montážní operaci. V případě, že snímač detekuje chybějící dílec odešle signál do řídícího systému zařízení, který zablokuje výrobek v přípravku, popř. světelně a zvukově signalizují chybějící díl obsluze.

c) Koncové spínače

· Koncové spínače detekují správnou pozici dílce, až poté spustí pracovní cyklus.

· Detekují posuv nástroje. Při dosažení koncové polohy (po sepnutí koncového spínače) se nástroj vrací do základní polohy.

d) Počítadla

· Na počítadle je nastaven přesný počet operací, popř. počet montovaných dílců. V případě, že se skutečný počet liší od referenčního, je spuštěna světelná a zvuková signalizace.

Princip metody Poka-Yoke je uveden na obrázku 1.

Obrázek 1: Princip metody Poka-Yoke

Oblastni použití (Implementace)

Poka-joke je součást souboru metod štíhlé výroby (Lean Production), nízko-nákladového vysoce spolehlivého zařízení používaného v systému Džidóka, které zastaví proces a preventivně chrání výrobu před zmetky, nebo také procesní postup, který díky standardizaci umožňuje vykonat činnost pouze jediným možným způsobem. Tím se přímo v procesu téměř vyloučí možnost vykonat něco špatně. Používá se u všech opakujících se procesů, kde je žádoucí dělat věci jen jediným možným způsobem. Pokud lze najít opatření, kterými lze zamezit jinému postupu než předem zvolenému, můžeme uvažovat o tomto nástroji průmyslového inženýrství.

Přínosy a cíle zavedení metody

Systémy Poka – Yoke tvoří jednoduchý a robustní nástroj pro 100 % kontrolu parametrů komponentů vstupujících do výrobního procesu. Detekují neshodné komponenty, vady komponentů a vytváří rychlou zpětnou vazbu tak, že protiopatření mohou být provedena okamžitě. Zařízení Poka – Yoke, v případě zjištění neshody, nespustí výrobní operaci, popř. vypne zařízení a upozorní obsluhu. Rozpozná abnormalitu výrobku, rozdíly vzhledem k určené hodnotě, nebo vynechanou výrobní operaci. Aplikací Poka-Yoke prostředků je snížena vnitropodniková zmetkovitost a počet možných reklamací od zákazníka.

Předpoklady pro zavedení metody

Pro samotné zavedení metody je důležité postupovat systémově. K základním pokynům při realizaci metody patří identifikace dílu podle měřitelných veličin, detekce odchylky od předcházejících procesů nebo vynechání operace, popř. detekce odchylky podle pevně zadaných hodnot:

a) Identifikovat vstupní díly dle jejich znaků

· Podle váhy:

o stanovit hmotnostní normy,

o pro identifikaci dílů použít váhy.

· Podle rozměru:

o stanovit normy pro délku, šířku, průměr, atd.,

o identifikovat odchylky pomocí mechanických zarážek v přípravku, koncových spínačů, atd.

· Podle tvaru:

o stanovit normy pro tvarové znaky např. úhly, prohnutí, obrysy, polohy otvorů, atd.,

o pomocí koncových spínačů, vhodných tvarových zakládacích přípravků, referenčních dílů identifikovat odchylky.

b) Detekovat odchylku od předcházejících procesů, nebo detekovat vynechání operace

· Metoda sledu operací: Následnou operaci není možné provést v případě, že pracovník nebo zařízení během pracovního cyklu neprovedl standardní požadovaný sled úkonů.

· Metoda z procesu do procesu: Operaci nelze provést, pokud byl jeden z řady kroků vynechán a nebyl dodržen stanovený postup.

c) Detekovat odchylku od pevně zadaných hodnot

· Pomocí počítadla

· Metoda nadpočetnosti: Určitý počet dílů je sestaven do dávky. V případě, že je dávka větší, je signalizována chyba.

· Měření kritických ukazatelů: Detekují se kritické výrobní parametry, např. tlak, proud, teplota, čas. Operace je zastavena do té doby, dokud se sledovaná hodnota nebude nacházet v předepsané toleranci.

Dále je důležité po rozpoznání odchylky zastavit operaci, odstranit zmetek identifikovat příčinu, kterou následně odstranit a spustit znovu proces. Špatným nastavení normativu při porovnávání vyrobeného výrobku vznikají následné nedostatky požadované kvality, které budou mít za následek reklamaci výrobků a ztrátu finančních prostředků.

Top