LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

MRP1, MRP2, MRP3 (Manufacturing Resource Planning)

Základní charakteristika a zaměření metody

Jedná se o logistický informační systém. Tento systém k řízení plánování výroby vznikl v 60.letech v USA a poté docházelo k postupnému vývoji. Nejdříve se tento systém zajímal pouze o plánování materiálu. Nejprve tedy hlavním modulem byl modul sklad, který sloužil k plánování zásob, poté se postupně do systému zařazovaly i moduly sloužící k marketingu, účetnictví a celkově další informace o dodavatelích. Tato metoda plánování výroby a zásobování by se dala označit za systém tlaku, tedy dochází k zásobování materiálu před samotným objednáním produktu zákazníka. Tedy materiál je tlačen do výroby bez předchozí zakázky, tedy objednává se podle předpokládané poptávky.

MRP I (Material Requirements Planning) Plánování materiálních požadavků

Tato metoda byla vyvinuta v 60. letech v USA. Plánování materiálních požadavků se používá v oblasti zásob a to k převážně k řízení zásob. Jedná se o nahrazení do té doby všeobecně využívaného řízení zásob dle norem a to mechanismem, který se zakládá na adresném objednávání materiálu dle skutečných potřeb výroby. Všechny objednávky materiálu se uskutečňují pomocí informační techniky.

MRP II (Manufacturing Resource Planning) Plánování výrobních zdrojů

Jedná se o zdokonalení MRP I. Toto zdokonalení bylo provedeno v 70. letech. Plánování výrobních zdrojů umožňuje vazbu mezi prognózováním výroby a zpracováním objednávek a tvorbou plánů výroby, řízením nákupu a je také propojen s účetnictvím, kalkulacemi nákladů a řízením zásob. Opět se zde používá převážně informační technika. Hlavním přínosem MRP II je výrazné snížení vázanosti oběžných prostředků (uvádí se až o 30%).

MRPIII

Jedná se o nadstavbu MRP II, do kterého je implementováno MRP I. Lze tedy jednodušeji zohlednit chování dodavatelů, stanovit optimální zásoby, atd.

Popis principu a fungování metody

MRP I

Tato metoda má základní vstupy a těmi jsou:

· hlavní výrobní plán

· kusovník

· informace o stavu zásob

· plánovací činitelé (velikost dávky, zmetkovitost atd.)

MRP I vychází z tzv. hrubého rozvrhu, který shromažďuje základní vstupy. Tento hrubý rozvrh se vytváří na základě objednávek zákazníků nebo na základě předpovědi budoucích objednávek. Metoda MRP I propočítává spotřebu materiálu pro každou součást a jednotlivé provozy či linky. Tuto potřebu porovnává se zdroji. V potaz při tvorbě objednávek se bere i stav zásob v podniku. Pokud je stav zásob nedostatečný informační systém signalizuje nutnost objednávky. Jedná se tedy o vyrovnání potřeby a zásob. Výsledkem je zmenšení zásob.

Na obrázku 1 je uvedena struktura MRPI

Obrázek 1: Struktura MRPI

MRP II

Zde se jedná navíc o propočty plánování denního množství a rozpracovanosti. Jedná se tedy o systém MRP doplněný o podrobnější plánování výroby a kapacitní propočty, s vazbou i na řízení prodeje.

Na obrázku 2 je uvedena struktura MRPII

Obrázek 2: Struktura MRPII

MRP III

Tato metoda je kombinací obou předchozích, tedy jde tady o plánování materiálu i o plánování výroby a kapacitní propočty.

Na obrázku 3 je uvedena struktura MRPIII

Obrázek 3: Struktura MPRIII

Oblastní použití (Implementace)

Pro řízení zásob pomocí MRP je nutný přesný výrobní plán, tedy musí se vědět jaký výrobek a v jakém množství se bude přesně vyrábět. Také je zde nutné mít zavedený informační systém, nebo alespoň lidi schopné s novým informačním systémem pracovat.

MRP I

Tato metoda je použitelná u přerušované či zakázkové výrobě, tedy pokud je spotřeba materiálu nesouvislá, ale přesně daná. Také je jí možno použít pokud je náš výrobek závislý na výrobě jiného komponentu, tedy slouží pro naplánování včasné objednávky, aby bylo možné uspokojit zákazníka. Objednávání se udává v týdenních cyklech (podle týdenního výrobního plánu).

MRP II

Jedná se systém tlaku, jelikož je materiál tlačen do výroby, aniž by došlo k okamžité spotřebě. Tento systém je vhodný pro výroby s velkým množstvím výrobků, jelikož nebere ohled pouze na materiál ale i na řízení nákupu, operativní řízení výroby, tvorbu plánu a také je spojen s účetnictvím a řízením zásob.

Přínosy a cíle za zavedení metod

MRP I

Metoda založená na minimalizaci nákladů na materiál.

MRP II

Metoda založená na nákupní, finanční a marketingové aspekty.

MRP III

Zohledňuje převážně předpověď vývoje požadavků. Spojuje obě předchozí metody.

Přínosy MRP:

· Nižší zásoby

· Pozitivní vliv na finanční výsledky podniku

· Lepší výkon výroby (menší prodlevy)

· Jednodušší řízení výroby

· Přesnější a včasnější informace o stavu materiálu

· Nižší míra zastaralosti výrobků

· Vyšší spolehlivost výroby

· Lepší odezva na požadavky trhu

· Nižší výrobní náklady

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

MRP I

· je nutná dekompozice výrobku na jednotlivé části a materiál se poté objednává podle kusovníku

· porovnání potřeby dle kusovníku se zdroji, pokud je nedostatek materiálu na jednotlivých linkách informační systém signalizuje nutnost objednání daného materiálu

· nákup, dodavatelé i výroba jsou schopní zpracovávat objednávky a požadavky v týdenních cyklech

· opakovaná výroba

· nutná evidence zásob v informačním systému

· přesné určení termínů pro začátek výroby a expedici k zákazníkovi

· dochází ke zvýšení nákladů na přepravu a objednacích nákladů na jednotku pořizovaného množství, protože se neuplatňuje množstevní sleva

· nutnost udržovat pojistnou zásobu

MRP II

· Nutná disciplína uživatelů, jelikož jsou přesně stanoveny plány výroby

· Přesná data pro výpočet spotřeby a potřeby

Top