LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Metoda 5S

Základní charakteristika a zaměření metody

Metoda 5S je jedním z mnoha nástrojů uplatňovaných při zavádění štíhlé výroby. Metoda se primárně zaměřuje na vytvoření a udržování organizovaného a čistého a vysoce výkonného pracovního prostředí jak ve výrobních tak administrativních prostorách.

5S je základem pro kontinuální zlepšování, nulové vady, snížení nákladů, a bezpečnou pracovní oblast. Je to systematický přístup ke zlepšení pracovního prostředí, procesů a produktů prostřednictvím angažovanosti zaměstnanců.

„Seiry“, „Seiton“, „Seiso“, „Seiketsu“ a „Shitsuke“ – pět japonských slov, na jejichž základě název metody vznikl. Každé z pěti slovo vyjadřuje jeden krok metody.

Tento nástroj je rozšířen po celém světě. Původní japonské označení metody 5S se dnes v mnoha zemích používá s anglickými ekvivalenty nebo se překládá jinak (například v němčině 5A, …)

Popis principu a fungování metody

Metoda 5S je pojmenována podle pěti japonských slov začínajících na S. Vychází především ze základního principu minimalizace úsilí, jako jsou například přesun nástroje, pohyb pracovníka atd.

Cílem 5S je tedy snížit ztráty a chyby díky:

  • Špatnému nástroji
  • Hledání správného materiálu
  • Zbytečné předávání materiálu/nástroje z ruky do ruky
  • Kompletaci rozházených podkladů

Tato metoda má tedy za úkol docílit minimalizace pracovního času, pracovních chyb a tím tedy také snižování nákladů na daný proces.

Jak bylo již řečeno o pár řádků výše, metoda se skládá z pěti slov začínajících na S, které reprezentují jednotlivé kroky, které budou nyní představeny.

Krok 1 – Seiri (vytřídit, separovat)

Cílem tohoto kroku je, aby na pracovišti zůstali pouze potřebné předměty a položky a pouze v potřebném množství. Nahromaděním nepotřebných položek vzniká zákonitě plýtvání (není produktivně využíván prostor, vznikají chyby v objednávkách, hledá se materiál, pracovníci provádějí zbytečné pohyby…). K označení předmětů na pracovišti se využívají kartičky, v literatuře uváděné jako "červená kartička". Je nutné stanovit kritéria pro posuzování jednotlivých předmětů a řídit se doporučeními a pravidly, kterých je celá řada a která jsou v metodě 5S pro tento krok přesně stanovena.

Krok 2 – Seiton (Vizualizovat, systematizovat)

Cílem tohoto kroku je vhodné umístění označených položek. Všechny položky musí být umístěny tak, aby je každý snadno našel a mohl je snadno vzít, použít a vrátit na definované místo. Zdánlivá jednoduchost tohoto kroku i celé metody vede k podceňování její důležitosti, nicméně problémy, které vznikají právě neuspořádáním položek, jsou jednoznačné: zdlouhavé hledání předmětů, zranění v důsledku nepořádku, neinformovanost o tom, kde se předměty nacházejí.

Krok 3 – Seiso (neustále čistit)

Důsledky nečistého pracoviště jsou nasnadě: potlačení zákaznické důvěry, vyšší pravděpodobnost zranění, větší zmetkovitost a poruchovost nečistých strojů… Je potřeba určit, co se bude čistit, kdo bude danou činnost vykonávat, kdy a jak často, jaké prostředky k tomu použije.

Krok 4 – Seiketsu (standardizovat)

Účelem tohoto kroku je vytvoření standardu pracoviště, díky němuž bude mít každý pracovník jasnou představu o tom, co, kdy, kdo a proč má dělat, čistit, udržovat, kontrolovat.

Krok 5 – Shitsuke (zlepšovat)

Účelem pátého kroku je zlepšovat současný stav. Uskutečňují se pravidelné audity a realizují se doplňující školení. U pracovníků pěstujeme smysl pro pořádek, přesnost a preciznost.

Kroky metody 5S jsou zobrazen na obrázku 1.

Kroky metody 5S

Obrázek 1: Kroky metody 5S

Oblasti použití (Implementace)

Metoda 5S má poměrně širokou oblast použití. Jako metoda zaměřující se na kontinuální zlepšování a udržování podnikového i společenského prostředí je možné metodu implementovat v mnoha odvětvích společnosti, kde je prospěšné zavádět vysoké standardy kultury prostředí. Metodu je možné implementovat pro všechny typy výroby (Hromadná, sériová, …).

Metodu je možné implementovat v administrativních prostorech společnosti, ve výrobních úsecích výrobních podniků nebo domácnosti.

Top