LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Hub and Spoke

Základní charakteristika a zaměření metody

Metoda „Hub and Spoke“ je systém, který udělá z transportu efektivnější proces díky velkému zjednodušení sítě cest. Je to metoda velmi hojně rozšířená v komerčním letectví jak pro pasažéry, tak pro dopravu nákladu, a také byla převzata technologickým sektorem. Průkopníkem v tomto směru byly Delta Airlines a to už od roku 1955, ale v sedmdesátých letech minulého století to byl FedEx, který tuto metodu začal využívat se všemi výhodami, které má. Právě pod touto firmou došlo k největšímu rozvoji metody.

Metoda je pojmenována po kole bicyklu, které má centrální silný střed, ze kterého vychází série drátů. Z hlediska tohoto popisu, za střed kola (hub) můžeme považovat letecké uzly – Praha, Londýn, Tokyo. Za jednotlivé dráty (spokes) potom dopravu silniční, která zásilky rozváží. Použití této metody je tedy v letectví, u zásilkových služeb nebo pošť, ale i ve fabrikách.

Popis principu a fungování metody

V rozvíjejícím se trendu outsourcingu společnosti aktivně vyhledávají dodavatele v různých místech, s cílem maximalizovat výhody geografické rozptýlení, aby poskytovali své služby. Díky širokému geografickému rozptýlení, přichází obavy týkající se řízení. Proto je potřeba zavést vysoce robustní rámec pro řízení, který je schopný koordinovat globálně rozptýlená centra, buduje vztahy a vštěpuje kolektivní identitu. Jeden takový model řízení, který byl úspěšně prosazen ve všech odvětvích, jako je výroba, logistika a letectví je model dodávky Hub & Spoke. Princip metody je znázorněn na obrázku 1.

Obrázek 1: Hub and Spoke ve světě

Jak již bylo vysvětleno, je nutné mít uzlové body. Zde dochází ke sdružování (konsolidaci) menších zásilek do větších celků, které jsou po přepravě kapacitními dopravními prostředky a systémy opět rozdruženy (dekonsolidovány). To se v důsledku projeví jako úsporné díky velkotonážní dopravě na dálku, která převýší náklady na překládání, také protože sdružené zásilky jsou přepravovány levněji, než kdyby docházelo k přepravě každého zvlášť. Doprava pro konsolidované zásilky je prováděna vlakovou či lodní dopravou, po rozdružení následuje doprava k zákazníkovi pomocí pružnější silniční dopravy. Technologie Hub and Spoke tím tedy umožňuje dobrou dopravní obsluhu i do odlehlých regionů, podporuje rozvoj malého a středního podnikání v takových regionech, kam by se nevyplatilo jezdit s jednotlivými malými zásilkami. Má dobrý vliv na demografické složení (nedochází k vylidnění) a bývá podporována státní správou.  

Modely Hub and Spoke:

a) Náboje s přiřazenými paprsky

Tento model má náboje s více přiřazenými paprsky, tak aby jim všem poskytoval služby. Role náboje spočívá v nastavení kvality a výkonu, řízení rizik, pracovních postupů a zajišťuje shodu mezi jednotlivými paprsky. Hub také přiděluje projekty a zdroje pro dodávky do jednotlivých paprsků jsou pod jeho dohledem. Paprsky nemusí mít požadovanou vyspělost ve správě klientů, a tudíž kontrolu řízení do značné míry spočívá v nábojích. Schéma modelu zobrazeno na obrázku 2.

Obrázek 2: Náboje s přiřazenými paprsky

b) Jeden paprsek obsluhující více nábojů

Tento model představuje přítomnost nábojů v geografickém umístění, které mají za úkol obstarávat více paprsků po celém světě. V paprsku se společnost soustředí na specifickou sadu požadavků v oblasti jejich specializace. V paprsku také je nutná řídící vrstva, aby se bez problémů mohlo zvládnout a zaměřit se na žádosti po celém světě obdržené od jednoho náboje. Model zobrazen na obrázku 3.

Obrázek 3: Jeden paprsek obsluhující více nábojů

c) Náboje se sdílenými paprsky

Tento model má náboje s více paprsky, tak že tyto sdílené paprsky mohou sloužit v jednu chvíli i více nábojům. Náboj nastavuje standardy kvality a výkonu, řízení rizik, provozní postupy, rozvrh práce a zajistí soulad úkonů pro své specifické oblasti. Paprsky mohou mít interní týmy a ty obstarávat své sady menších uzlů. Odpovědnost týmu může zůstat v paprsku, pokud tak bude učiněno po konzultaci s příslušnými náboji. Model zobrazen na obrázku 4.

Obrázek 4: Náboje se sdílenými paprsky

Oblastní použití (Implementace)

Organizace, které chtějí implementovat systém Hub and Stroke začnou s fází 1 s nejmenším složitosti a postupně přejdou do fáze 2 (středně složité) a postupně dosáhnou fáze 3, neboli efektivní využití Hub and Spoke provozní model. Poté lze metodu aplikovat v globálním měřítku.

Fáze 1

Je typické, že organizace nejprve začíná s jedním nábojem a více paprsky. Mohla by také začít s jedním paprském s více náboji. Toto je nejjednodušší ze všech typů, a tudíž by mohlo být prvním krokem pro organizace, které by se chtěli pustit do víceúrovňového systému zdrojů. Na vedení to klade minimální nároky v rozdělení práce, přidělování.

Fáze 2

Jak organizace získává zkušenosti v operačním Hub and Spoke, mohou replikovat s více náboji a paprsky s podobnou konfigurací na stejných nebo jiných místech v rámci organizace. Fáze 2 bude zahrnovat více nábojů s vyhrazenými paprsky nebo přítomnost více sdílených paprsků s odpovídajícími huby. Vedení složitost řízení operací je o něco složitější než fáze 1.

Fáze 3

Fáze 3 znamená mít komplexní síť s více sdílených huby a paprsky. To je nejvíce komplexní síť ze všech, protože každý náboj by se podělili o paprsky a každý paprsek bude v interakci s více náboji. Předpokládaný vývoj implementace je uveden na obrázku 5.

Obrázek 5: Předpokládaný vývoj

Přínosy a cíle za zavedení metod

Zvýšená velikost organizace vede k větší specializaci a decentralizaci v rozhodování, pak je nutné přidat další vrstvu správy pro lepší kontrolu zdrojů a meziorganizačních interakcí. Hub and Spoke model je nástroj, který ještě umožňuje značně centralizované řízení, a to zejména na aspekty jako je rozvoj dovedností, využití prostředků, provozní efektivnost a prosazování jednotných standardů v celé síti dodavatelských center. Tento model umožňuje efektivní využití regionálních funkcí jako jsou jazykové dovednosti a tak rozvíjet prvotřídní kvalitu služeb. Dále budou uvedeny některé další přínosy:

Náklady

Dobrý mix míst pro dodavatelská centra zajišťuje vyšší kvalitu služeb při nižších nákladech. Paprsky umožňují společnostem těžit z jednotlivých nákladů s využitím více míst.

Flexibilita a rozšiřitelnost operací Více dodavatelských center organizovaných jako paprsky společnostem umožní žonglovat s prostředky na požádání v různých geografických oblastech. Firmy také mohou přeskupovat svoje personální zdroje v různých geografických oblastech a zvyšovat/snižovat tak stavy (např. při odstavování z provozu).

Lepší čas uvedení na trh

Hub & Spoke model umožňuje doručení jednotky zdroje talentů z míst, kde požadované schopnosti a dovednosti jsou k dispozici a tím ušetřit čas, který by jinak šly do odborné přípravy a budování center excelence v jednom centrálním místě.

Pokud organizace aplikuje Hub & Spoke model dokáže společnosti zajistit, že je konzistentní v pohledu na zakázníka a s ním spojené procesy a to ve všech lokalitách.

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Mezi základní předpoklady patří:

Kontrola nákladů

Rozhodující - Náklady vedení je kritickým faktorem pro přežití ve vysoce konkurenčním odvětví a bude hlavním činitelem pro stanovení přítomnosti na světových lokalitách. Zaměření se na klíčové kompetence Společnosti by měli umět identifikovat klíčové oblasti zájmu, které by mohly být IP vývoj (Intellectual property), branding atd. a neustále do nich investovat.

Investice do nových lokalit

Společnosti potřebují aktivně investovat a rozvíjet nově vznikající lokality za účelem využití nových a atraktivních výhod, které jim nabízí.

Kulturní srovnání

Je třeba lépe pochopit kulturní nuance podnikání v oblasti před provedením značné investice, proto je lepší náběh provozu postupně

Řízení výkonnosti a její sledování

Společnosti potřebují neustále sledovat výkonnost dodavatelských center prostřednictvím pravidelných auditů a dalších opatření pro řízení výkonu, aby zajistily, že atributy značky zůstávají silné.

Top