LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

ECR - Efficient Consumer Response

Základní charakteristika a zaměření metody

Metodika ECR v českém jazyce metodika známá jako metodika přímé odpovědi na poptávku zákazníka.

Tato metodika vznikla, (byla sestavena) poradenskou firmou Kurt Simon Associates, na popud amerických společností zabývajících se prodejem potravin v polovině 90. Let minulého století. Tato metoda je metodou řízení toku zásob využívající systém pull. Cílem této metody je posílení vztahu mezi obchodními partnery- zrychlení oběhu zboží, snížení provozních nákladů, snížení výrobních nákladů, lepší plánování výroby a zvýšení dostupnosti nabízeného zboží pro koncového zákazníka a to za nižší cenu.

Popis principu a fungování metody

Jak již bylo výše uvedeno, metodika ECR využívá systém pull neboli systém tahu. Princip systému tahu je znázorněn na níže uvedeném schématu.

Obrázek 1: Schéma metody ECR

Příklad použití systému tahu:

Nákup počítače: Zákazník si u obchodníka objedná počítač s určitými parametry. Obchodník poté zažádá velkosklad o vydání počítače. Velkosklad zadá požadavek na vyrobení počítače. Výroba požádá dodavatele komponent o jejich dodání. Poté co dojdou informace k dodavatelům komponent, začne výroba počítače pro koncového zákazníka.

Metoda ECR reaguje pružněji než výše uvedený příklad, kde dodání výrobku může trvat i týdny ne-li měsíce. U této metodiky dochází k reakci na požadavky zákazníka během velmi krátkého časového období a to v řádech hodin a dnů. Tato metodika využívá při svém zavedení čtyři opěrné pilíře a to:

  • Poptávkový management
  • Nabídkový management
  • Zprostředkovatele
  • Integrátoři

Provázanost a obsah jednotlivých pilířů zobrazuje níže uvedený obrázek 2.

Obrázek 2: Schéma provázanosti systému ECR

Poptávkový management:

Tento pilíř systému ECR se dá dále rozdělit do tří skupin a to na:

a) Efficient Assortment, který se zabývá produktovým portfoliem společnosti. V tomto portfoliu hledá výrobek nejvíce poptávaný, který má nejvyšší tržby. Po jeho nalezení se snaží zajistit, aby byl tento výrobek ve správném množství na správném místě při co nejnižších nákladech na dopravu a skladování.

b) Effecient promotiton, tato skupina se zabývá tzv. promotion akcemi, kdy je za stejnou cenu nabízen lepší výrobek, případně je k výrobku dodávané i jiné zboží jako dárek. Důvodem k těmto akcím, bývá snížení zásob daného zboží naskladu například při zavádění nového výrobku.

c) Effecient new product introduction, tato poslední skupina se zabývá přivedením nového výrobku na trh a stím spojenými propagačními akcemi.

Nabídkový managment:

Nabídkový managment se zabývá procesem výroby a distribuce daného výrobku. Tento pilíř se snaží zajistit dostatečné množství výrobků pro koncového zákazníka. K tomuto účelu jsou vypracovány plány, podle kterých obnovujeme zásoby zboží na skladě v závislosti na aktuální poptávce. Informace po poptávce předává prodejce výrobci a ten na jejich základě spočítá prognózu prodejnosti daného výrobku v budoucnu, čímž bude vědět, kolik výrobků bude muset v následujícím časovém období vyrobit.

Zprostředkovatelé:

Takzvanými zprostředkovateli jsou různé počítačové systémy a programy pro sběr a uchovávání dat. Data jimi získaná jsou dále analyzována a na základě jejich analýzy se provádí prognóza správných logistických cest v celé organizaci (maloobchodník x sklad x dodavatel x zákazník)

Integrátoři:

Integrátoři jsou programy, které se také podílejí na sběru dat v prodejní síti a vlastně propojují komunikaci napříč celým výrobním spektrem. Kromě zajištění komunikace se sebraná data dále používají ke stanovení další strategie společnosti (např. zavádění nového výrobku), na prognóze budoucího prodeje a tím i na stanovení zásob v rámci celého společenského celku od prodejce, přes sklady, výrobu až po dodavatele materiálu.

Oblastní použití (Implementace)

Tuto metodu jak již bylo uvedeno výše, začaly používat velké americké společnosti zabývající se prodejem potravin. Z toho vyplívá i hlavní oblast, v které se tato metodika používá a to oblast rychloobrátkového zboží, tedy zboží, které se rychle prodává a to při nízkých nákladech. Jedná se většinou o zboží netrvanlivé (potraviny) po kterých je ale velká poptávka.

Přínosy a cíle za zavedení metod

Při správném zavedení ECR, dochází v celém řetězci (od výrobce až po prodejce), ke snížení stavu zásob- materiálu případně výrobků. Díky sdílení veškerých informací mezi jednotlivými obchodními partnery, je možno pružně reagovat na stav prodaného zboží a rychle jej doplňovat. V důsledku Zavedení tohoto systému dochází ke snížení nákladů na dopravu zboží a skladování zboží vyrobeného navíc. Dále dojde ke zrychlení času mezi prodejem zboží a jeho doplněním. Tato metoda také umožňuje díky analýzám trhu stanovit tzv. výrobky, které se v dané lokalitě budou nejlépe prodávat a tak vybrat nejlepší kombinaci výrobků (jiné výrobky pro přímořské trhy a jiné např. pro horské oblasti).

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Důležitým parametrem pro zavedení metody je rychlá výměna dat mezi všemi segmenty řetězce. Toto činnost je v současné době zajištěna moderními technologiemi a to díky možné elektronické výměně veškerých dat a elektronickému převodu peněz mezi jednotlivými subjekty řetězce. Dalším předpokladem je tzv. Cross docking.

Cross docking je metodika dodávání zboží od výrobce ke koncovému prodejci. V současné době existuje více variant tohoto systému a to podle místa, na kterém se tento prvek v obchodním řetězci nachází. Dle toho je rozlišován tzv. přepravní cross docking a maloobchodní cross docking

Jak systém cross docking funguje, zobrazuje obrázek 3.

Obrázek 3: Schéma systému dodávky zásob cross-docking  

Top