LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

ABC analýza

Základní charakteristika a zaměření metody

ABC analýza je založená na principu, že pouze malá část faktorů, podstatně ovlivňuje celkový problém. Skutečnost, která je základním principem ABC analýzy vyplívá z tzv. Paretova pravidla. Toto pravidlo říká, že 80% veškerých důsledků způsobuje pouze asi 20% příčin. Tam, kde jednotlivé položky ovlivňují určitý problém, nemají tyto položky rovnoměrný vliv. Některé položky ovlivňují problém více a některé méně. V takovémto případě je účelné položky seřadit podle jejich vlivu na sledovaný problém a rozdělit je do určitých kategorií. ABC analýza spočívá v rozdělení položek do třech kategorií podle jejich důležitosti. Lze tak dosáhnout značných úspor, protože se nedůležitým položkám nebude věnovat zbytečný čas, prostor nebo peníze. V podnikové logistice se metoda používá hlavně k řízení stavu zásob.

Obrázek 1: Princip ABC analýzy

Popis principu a fungování metody

Nejprve se zvolí parametr, který nejlépe vystihuje podstatu sledovaného problému. Poté se vypočítá procentuální podíl každého prvku na celkové hodnotě parametru a na celkovém počtu prvků. Jednotlivé prvky se vzestupně seřadí podle procentuálního podílu na sledovaném parametru. Dále se sestaví graf v souřadnicích procentuální podíl na celkovém počtu prvků a procentuální podíl na celkové hodnotě parametru. Grafem tvoří tzv. Lorenzova křivka (obrázek 2). Položky se rozdělí do skupin A, B, C dle následujících pravidel.

Skupina A: Má asi 70 - 80% podíl na celkové hodnotě parametru a asi 10 - 15% na celkovém počtu prvků. Pokud například vezmeme výrobní podnik. Ve skupině A se budou vyskytovat významné výrobky. Bude to přibližně 10 – 15% nabízeného sortimentu a tyto výrobky budou tvořit 70 - 80 obratu. Těmto výrobkům bude věnována největší pozornost. Pro analýzu skladových zásob budou ve skupině A položky s největším podílem na celkové zásobě. Z hlediska redukce zásob budou představovat největší potenciál možného snižování zásob.

Skupina B: Má asi 15 – 20% podíl na celkové hodnotě parametru a asi 15 – 20% podíl na celkovém počtu prvků. Ve výrobním podniku se bude jednat o asi 20% výrobků s asi 15% podílem na hodnotě obratu. Jsou to položky se střední výškou obratu. Jde již o méně významné výrobky. Velikost potřebných surovin pro tyto výrobky se již nemusí řešit analyticky, ale většinou stačí statistický odhad. Při analýze skladových zásob by se jednalo o komponenty, u nichž je možné vytvářet určité zásoby v návaznosti na výrobní plán. Při redukci zásob je u nich průměrný potenciál redukce.

Skupina C: Má asi 5 – 10% podíl na celkové hodnotě parametru a asi 60 – 80% podíl na celkovém počtu prvků. Ve výrobním podniku se jedná o nevýznamné výrobky, jež tvoří asi 70% výrobků a 10% obratu.

Při analýze skladových zásob by se jednalo o položky s nízkou zásobou ve skladu. Je u nich nízký potenciál redukce zásob. Jsou proto při redukci zásob bezvýznamné. Podle tohoto rozdělení lze zjistit, na co je potřeba se zaměřit, ať už něco vyrábíme, redukujeme zásoby ve skladu nebo například propouštíme zaměstnance.

Obrázek 2: Lorentzova křivka

Oblastní použití (Implementace)

ABC analýza je efektivním nástrojem, který umožňuje firmám soustředit se na to, co je pro ně skutečně důležité. Metodu lze použít ve výrobním podniku, velkoobchodě nebo maloobchodě nebo například v call centrech.

Danou metodu lze vhodně použít například ve výrobním podniku, kde si daný sortiment rozdělíme podle obratu. Významné výrobky, které tvoří velký obrat, častěji analyzujeme a méně významné ne. ABC analýza se využívá při rozboru výrobních zásob, kdy se sleduje průměrná výše zásob jednotlivých položek v hodnotovém vyjádření. Zásoby se rozdělí dle toho, jaké položky mají největší podíl na celkové zásobě a mají tak největší potenciál možného snižování. Na tyto zásoby se při redukci zaměříme.

Při snižování stavu zaměstnanců lze metodu použít, tak že se rozdělí podle podílu na tržbách. Je potřeba, ale zaměstnance rozdělit, aby nebyli propuštěni ti, kteří sice neprodukují žádný zisk, ale poskytují zázemí kolegům. Proto je dobré použít metodu ABC například pro jedno oddělení. Metoda se používá i v call centrech telefonních operátorů. Kde zákazníci, kteří tvoří velké zisky jako České dráhy a jiné velké podniky, mají speciální linky. Kdežto běžný zákazník tvořící malé zisky je nejprve přepojen na automat.

Přínosy a cíle za zavedení metod

ABC analýza je velice efektivním a jednoduchým nástrojem, který umožňuje přesně určit zaměření úsilí. Výhodou je, že jakmile se podaří vysledovat a přesně definovat nějakou přímou závislost příčina – důsledek, tak při jejím grafickém znázornění pomocí Lorenzovy křivky můžeme získat i velice přesnou představu o tom co se bude dít, pokud v kategorii B a C snížíme nebo ztratíme její podíl. Soustředíme-li se pouze na kategorii A, může to mít v kategorii B a C následky.

Pokud chceme například pomocí této metody určit klíčové zákazníky, lze to většinou provézt velmi snadno, jelikož pro analýzu lze využít běžně dostupná data.

Pomocí této metody lze získat časové, prostorové, peněžní úspory. Protože se nebude již věnovat čas nepodstatným věcem. V případě výrobního podniku je možné se zaměřit detailněji na výrobky, které mají pro podnik strategický význam. Protože se nebude čas ztrácet s okrajovou částí výroby, lze lépe naplánovat technologický proces strategicky významných výrobků, což by mělo přinést jejich vyšší kvalitu a zároveň úspory plynoucí s detailně propracovaného výrobního postupu.

Pokud se použije metoda na zaměstnance. Tak lze pomocí této metody buď propustit zaměstnance, nebo je možné je při seznámení s výsledky analýzy motivovat k lepším pracovním výkonům.

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Základním předpokladem pro zavedení metody ABC je zvolit parametr, podle kterého se budou následně třídit prvky do skupin A, B, C. Parametr musí co nejlépe vystihovat podstatu problému. Tento parametr musí zahrnovat jednotlivé položky, které nemají na sledovaný problém stejný vliv. Je vhodné si seřadit položky podle jejich vlivu na sledovaný problém. Pokud je vyřešen vhodný parametr, seřadí se prvky do tabulky a rozdělí se do skupin. Je vhodné sestrojit Lorenzovu křivku a podle ní provézt rozdělení do skupin, nebo lze použít jiné grafické rozdělení, které provádí řada podnikových informačních systémů. Samotná segmentace do skupin je pouze jedním z kroků pro zlepšení hospodářských výsledků, nebo uvolnění místa ve skladu. Důležité jsou hlavně praktické kroky, které poté z analýzy vyplynou. Samotné rozdělení do skupin je nutné volit s velkým uvážením, protože pokud například do skupiny A zařadíme pouze výrobky dle objemu výroby celoročně, může nám uniknout pozornost od nějakého sezónního zboží. Je proto také důležité s rozvahou volit přístupy k jednotlivým skupinám a nezaměřit se pouze na skupinu A.

V případě výrobního podniku při rozboru výrobního programu by měly do parametru být zařazeny tyto věci:

  • Výrobní postup obsahující všechny důležité výrobní prostředky
  • Podíl na objemu výroby
  • Časový podíl na výrobě
  • Charakteristická výrobní dávka
Top